Integritetspolicy

wbw logic AB (”Livstrivsel” , livstrivsel.se eller “vi”) värnar om din integritet. Därför samt för att följa GDPR vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Den här policyn riktar sig till dig som är medlem hos oss och använder vår tjänst samt till dig som använder vår hemsida utan att logga in.

Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter om dig som medlem för att:

Verifiera att du kan bli medlem hos oss, främst genom att säkerställa att du studerar

Administrera ditt medlemskap, d.v.s. ge dig möjlighet att logga in och använda Livstrivsel hemsida och/eller webbapp där du kan ta del av fina erbjudanden och information anpassad för dig

Utfärda ett medlemsintyg som kan användas för att verifiera dig som medlem

Skicka nyhetsbrev, SMS och notiser med erbjudanden på produkter, tjänster, jobb och karriär

Visa anpassad marknadsföring i digitala kanaler

Kommunicera med dig

Anordna tävlingar

Förbättra vår tjänst, t.ex. genom att genomföra undersökningar

Undvika och hantera eventuella bedrägerier

Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter om dig som använder vår hemsida utan att logga in för att:

Skicka nyhetsbrev som du valt att prenumerera på

Kommunicera med dig

Undvika och hantera eventuella bedrägerier

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. T.ex. att du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen och att du när som helst invända kan invända mot marknadsföring.

Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Wbw logic AB med organisationsnummer 559072-0230, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress support@livstrivsel.se eller ringa oss på telefonnummer +46 703 959 196 . Vår postadress är Östra Varvsgatan 4 ,SE- 211 75 Malmö, Sverige

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Främst behandlar vi dina personuppgifter som du har delat med oss.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Endast för det fall vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå eller fullgöra medlemsavtalet måste du ange dina personuppgifter. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du inte kunna bli eller vara medlem hos oss. Vilka uppgifter som du måste tillhandahålla kan du läsa i de tabeller nedan där den lagliga grunden är ingående eller fullgörande av medlemsavtalet.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Livstrivsel. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter med tredjeparter i enlighet med nedan.

För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss i enlighet med det avtal vi har. IT-leverantörerna behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål.

För att våra samarbetspartners som tillhandahåller erbjudanden ska få kännedom om att du är berättigad till erbjudanden kommer vi i vissa fall att dela dina uppgifter med dem i enlighet med medlemskapets syfte. Vi kan av denna anledning komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som t.ex. söker efter extrajobbare med din profil.

För att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring genom digitala kanaler kommer vi att dela dina personuppgifter med den relevanta tjänsteleverantör som tillhandahåller den digitala kanalen, t.ex. Livstrivsel annonsörer, socialmedia…

Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Om du samtyckt till att få nyhetsbrev eller om du som medlem inte invänt mot utskick från oss använder vi oss av en molntjänst för nyhetsbrev där dina personuppgifter behandlas i USA. Molntjänstleverantören behandlar endast personuppgifterna enligt vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Den leverantör som vi använder för att skicka nyhetsbrev är Privacy Shield certifierad. Privacy Shield är en särskild överenskommelse mellan EU och USA, vilken syftar till att skydda dina grundläggande rättigheter och att säkerställa rättslig förutsägbarhet för företag vid överföring av uppgifter mellan EU/EES och USA. Amerikanska bolag kan registrera sig som ett Privacy Shield certifierat företag hos USAs handelsdepartement. Departementet säkerställer därefter att företagets integritetspolicy håller tillräckligt hög dataskyddsstandard.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med dataskyddslagstiftning har du vissa rättigheter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Läs mer om automatiserat beslutsfattande inklusive profilering senare i policyn.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste lagra dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag, när det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Ändamål: För att tillhandahålla ditt medlemskap

Behandlingar som utförs

Skapa och administrera ditt medlemskonto

Personuppgifter som behandlas

Namn

E-postadress

Adress

Användarnamn

Lösenord

Laglig grund

Fullgörande av ditt medlemsavtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det ingångna medlemsavtalet. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att vara medlem hos oss.

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess.

Ändamål: För att skicka marknadsföring till dig

Behandlingar som utförs

Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post och notiser i webbappen och i inloggat läge på hemsidan

Om du väljer att lämna ditt telefonnummer får du även marknadsföring via SMS

Skicka personligt anpassad marknadsföring så att du får erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad av (profilering), t.ex. köp kuponger, inbjudande till Event ,jobberbjudanden som vi tror att är relevanta för dig

Personuppgifter som behandlas

Namn, E-postadress, Telefonnummer

För anpassad marknadsföring behandlar vi även information om

Din användning av våra erbjudanden

Din användning av vår hemsida

Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna ge dig som medlem och andra potentiella kunder marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig (”profilering”).

Läs mer om profilering nedan.

Dina uppgifter behandlas endast för detta ändamål om du har blivit medlem hos oss och inte invänt mot marknadsföring.

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess.

Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig, t.ex. lediga jobb relevanta för just din utbildning. Profileringen innebär att du inte visas erbjudanden och marknadsföring som inte är relevantför dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända ovan där dina rättigheter förklaras.

Ändamål: För att marknadsföra oss i digitala kanaler

Behandlingar som utförs

Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler (t.ex. på Facebook), inklusive i sociala medier och våra samarbetspartners webbsidor

Dela personuppgifter med nämnda aktörer

Personuppgifter som behandlas

E-postadress

De erbjudanden som du har använt

Ytterligare information som du har lämnat till oss och som gör att vi kan anpassa marknadsföringen för att passa dig

Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna ge dig som medlem och andra potentiella kunder marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig (”profilering”).

Läs mer om profilering nedan.

Dina uppgifter behandlas endast för detta ändamål om du har blivit medlem hos oss och int

Lagringstid: Informationen kommer att lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor) om du inte invänder mot behandlingen innan dess.

Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig, t.ex. lediga jobb relevanta för just din utbildning. Profileringen innebär att du inte visas erbjudanden och marknadsföring som inte är relevantför dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända ovan där dina rättigheter förklaras.

Ändamål: För att förbättra vår tjänst

Behandlingar som utförs

Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler (t.ex. på Facebook), inklusive i sociala medier och våra samarbetspartners webbsidor

Dela personuppgifter med nämnda aktörer

Personuppgifter som behandlas

E-postadress

De erbjudanden som du har använt

Ytterligare information som du har lämnat till oss och som gör att vi kan anpassa marknadsföringen för att passa dig

Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna ge dig som medlem och andra potentiella kunder marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig (”profilering”).

Läs mer om profilering nedan.

Dina uppgifter behandlas endast för detta ändamål om du har blivit medlem hos oss och int

Lagringstid: Vi skickar undersökningar till dig så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor). Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter för detta syfte om du invänder mot att få inbjudningar till undersökningar. Vi kommer endast att sammanställa och lagra resultatet av undersökningarna anonymt.

När du använder vår hemsida utan att logga in: Vi kommer att använda cookies för att undersöka hur vår hemsida används samt för att ta fram statistik för användningen. Detta kan du läsa mer om vid vår information om behandling av cookies.

Ändamål: För att undvika och hantera bedrägerier

Behandlingar som utförs

Kontrollera att vår tjänst används i enlighet med våra villkor och policys

Verifiera dig som användare vid inloggning

Bistå myndigheter vid utredningar om eventuella brott

Personuppgifter som behandlas

Information från ditt användarkonto

Användarnamn

Lösenord

Användning av tjänsterna

Laglig grund

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla kontroll av användningen av vår tjänst.

Lagringstid: Uppgifterna lagras så länge du är medlem hos oss (se om medlemskapets upphörande i våra villkor). Faktiska ärenden om bedrägerier lagras dock endast i tolv månader från det att ärendet är avslutat.

Ändamål: För att skicka nyhetsbrev till dig som samtyckt till detta utan att vara medlem

Behandlingar som utförs

Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post

Personuppgifter som behandlas

Namn

E-postadress

Laglig grund

Intresseavvägning

Om du har registrerat dig för våra nyhetsbrev på vår webbplats eller lämnat ditt samtycke via e-post skickar vi marknadsföring med stöd av ditt samtycke

Lagringstid: Vi behandlar dina uppgifter tills du avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen. Detta kan du när som helst göra.

Ändamål: För att kommunicera med dig

Behandlingar som utförs

Besvara och hantera eventuella ärenden via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier

Identifiering av dig när du kontaktar oss

Personuppgifter som behandlas

Namn

E-postadress

Telefonnummer

Adress

Den information du lämnar, t.ex. avseende vilka köp du har gjort genom våra erbjudanden

Laglig grund

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende.

Lagringstid: Uppgifterna lagras under tolv månader från det att ärendet är avslutat.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör en intresseavvägning genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att vi inte behandlar dina personuppgifter. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Denna integritetspolicy fastställdes den1 augusti 2021. Senast justerad den 1 december 2021.

VÄLKOMMEN TILL LIVSTRIVSEL Denna webbplats använder cookies. Läs vår cookiepolicy & integritetspolicy.   Läsa mer om